The liability of entrepreneurs being natural persons and of persons employed by them for the offense of the passive business bribery (Art. 296a § 1 of Polish Criminal Code) Cover Image

Odpowiedzialność przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz osób przez nich zatrudnionych za przestępstwo biernej korupcji gospodarczej (art. 296a § 1 k.k.)
The liability of entrepreneurs being natural persons and of persons employed by them for the offense of the passive business bribery (Art. 296a § 1 of Polish Criminal Code)

Author(s): Michał Wantoła
Subject(s): Criminal Law
Published by: Polska Akademia Umiejętności / Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Keywords: business bribery; business activity; entrepreneur; material damage; unfair business practice; unacceptable preferential action

Summary/Abstract: W artykule podjęty został problem katalogu podmiotów mogących ponosić odpowiedzialność karną za przestępstwo biernej korupcji gospodarczej (art. 296a § 1 k.k.). Autor stawia pytanie o możliwość uznania za „jednostkę organizacyjną wykonującą działalność gospodarczą”, o jakiej mowa w tym przepisie, struktury organizacyjnej wykorzystywanej przez przedsiębiorcę jednoosobowego (przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną) do prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiedź na nie umożliwia w dalszej kolejności wskazanie, czy taki przedsiębiorca albo osoby przez niego zatrudnione mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej na zasadzie art. 296a § 1 k.k. Podstawową metodą stosowaną w artykule jest wykładnia językowa art. 296a § 1 k.k. Jej wyniki zostały zweryfikowane w oparciu o wykładnię systemową i funkcjonalną. Autor formułuje również postulat de lege ferenda w kierunku odpowiedzialności osób związanych z przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną stosunkiem pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło za przestępstwo biernej korupcji gospodarczej. In this paper takes on the issue of catalog of persons that may be held liable for the offense of the passive business bribery (Art. 296a § 1 of Polish Criminal Code; k.k.). The author states the question of the possibility of recognizing the organizational entity used by a single entrepreneur (entrepreneur being a natural person) to perform business activities as the „organizational entity operating a business activity” as referred to in that provision. Answer to this question enables further inquiry if such an entrepreneur or persons employed by him can be held criminally liable on the basis of Art. 296a § 1 k.k. The basic method used by the author is the linguistic interpretation of the provision of Art. 296a § 1 k.k. Its results, however, are also verified by the systemic and functional rules of interpretation. The author also makes de lege ferenda postulate concerning the liability of persons associated with the entrepreneur, who is a natural person, by an employment relationship, a service contract or a contract for services, for the offense of passive business bribery.

  • Issue Year: 20/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 171-190
  • Page Count: 20
  • Language: Polish