Exclusion of criminal liability for a crime of active bribery on the basis of the no-penalty clause from art. 229 § 6 k.k. Cover Image

Wyłączenie odpowiedzialności karnej za przestępstwo czynnej korupcji na podstawie klauzuli niekaralności z art. 229 § 6 k.k.
Exclusion of criminal liability for a crime of active bribery on the basis of the no-penalty clause from art. 229 § 6 k.k.

Author(s): Piotr Kardas, Marek Bielski
Subject(s): Criminal Law
Published by: Polska Akademia Umiejętności / Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Keywords: corruption; the exclusion of criminal liability

Summary/Abstract: Przedmiotem opracowania jest analiza regulacji z art. 229 § 6 k.k., która przewiduje niekaralność osoby udzielającej lub obiecującej udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcje publiczne, o ile sprawca taki zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten się o nim dowiedział. Autorzy poddają bliższej analizie materialnoprawny charakter wspominanej instytucji oraz przesłanki warunkujące jej zastosowanie. The study is an analysis of the regulation of art. 229 § 6 of Polish Criminal Code (k.k.), which states that person who provides or promises to provide a material or personal benefit to a person performing a public function is not subject for a penalty as long as the perpetrator has reported this to a law enforcement authority responsible for prosecuting crimes, and has disclosed all the substantive circumstances of the crime before this authority has learned about it. The authors closely examines the substantial characteristics of the above-mentioned institution and the premises conditioning its application

  • Issue Year: 1/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 89-126
  • Page Count: 38
  • Language: Polish