Objective and subjective elements of criminal provisions criminalizing a false statements of declaration of assets by public officials (interpretation of art. 233 § 6 in connection with art. 233 § 1 Polish Criminal Code and art. 14 of anti-corruption Cover Image

Znamiona przedmiotowe i podmiotowe przepisów penalizujących złożenie fałszywego oświadczenia majątkowego przez osobę pełniącą funkcję publiczną (wykładnia art. 233 § 6 k.k. w zw. z art. 233 § 1 k.k. oraz art. 14 ustawy antykorupcyjnej)
Objective and subjective elements of criminal provisions criminalizing a false statements of declaration of assets by public officials (interpretation of art. 233 § 6 in connection with art. 233 § 1 Polish Criminal Code and art. 14 of anti-corruption

Author(s): Marek Sławiński
Subject(s): Criminal Law
Published by: Polska Akademia Umiejętności / Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Keywords: declaration of assets; person performing public function; anti-corruption laws; the law on limitation of economic activity by persons performing public functions

Summary/Abstract: Przedmiotem opracowania jest analiza znamion przedmiotowych i podmiotowych dwóch typów czynu zabronionego: art. 233 § 6 k.k. w zw. z art. 233 § 1 k.k. oraz art. 14 ustawy antykorupcyjnej (ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne). Penalizacja przewidziana przez oba te przepisy odnosi się do przypadków nieprawidłowej realizacji obowiązku złożenia prawdziwego oświadczenia majątkowego, który ciąży na osobach pełniących funkcje publiczne. Pomimo tożsamości dobra chronionego przez oba przepisy i tożsamej funkcji, jaką spełniają, zostały one sformułowane w sposób odmienny. W artykule podjęto próbę wykładni znamion obu wskazanych typów czynu zabronionego, zwracając uwagę przede wszystkim na występujące w obu konstrukcjach różnice. W konsekwencji przyjęto, że ze względu na kształt znamion przedmiotowych, art. 233 § 6 k.k. w zw. z art. 233 § 1 k.k. penalizuje szerszą kategorię zachowań niż art. 14 ustawy antykorupcyjnej. The study is aimed at the analysis of the objective and subjective elements of two types of prohibited acts: art. 233 § 6 k.k. (Polish Criminal Code) in connection with art. 233 § 1 k.k. and art. 14 of anti-corruption law (the act of August 21st 1997 on limitation of economic activity by persons performing public functions). Criminalization provided by these provisions apply to cases of incorrect realization of the obligation to declare assets by persons performing a public functions. Despite the identity of legal interest protected by both of above mentioned provisions, and identical functions performed by them, they are formulated in a different way. In this study the interpretation of the elements of both types of prohibited acts has been undertaken, with special concern on the occurring differences. Consequently, the corollary has been adopted that, in accordance to the construction of objective elements of both types of prohibited acts, the art. 233 § 6 k.k. in connection with art. 233 § 1 k.k. criminalizes the broader category of behaviors than art. 14 of anti-corruption law.

  • Issue Year: 19/2015
  • Issue No: 4
  • Page Range: 33-55
  • Page Count: 23
  • Language: Polish