Criminalization of false declaration of assets by public officials. Chosen aspects of illegality, the systematics of concerned criminal provisions and the legal interest protected by them Cover Image

Penalizacja złożenia fałszywego oświadczenia majątkowego przez osobę pełniącą funkcję publiczną. Wybrane aspekty dotyczące bezprawności, systematyki przepisów oraz dobra prawnie chronionego
Criminalization of false declaration of assets by public officials. Chosen aspects of illegality, the systematics of concerned criminal provisions and the legal interest protected by them

Author(s): Marek Sławiński
Subject(s): Criminal Law
Published by: Polska Akademia Umiejętności / Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Keywords: declaration of assets; public officials; anti-corruption laws; the law on limitation of economic activity by persons performing public functions

Summary/Abstract: Opracowanie porusza problematykę dotyczącą obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące różnorodne funkcje publiczne. Tego rodzaju przepisy są aktualnie zawarte w kilkunastu ustawach i obejmują swoim zasięgiem liczną kategorię funkcjonariuszy publicznych, członków określonych służb mundurowych oraz przedstawicieli niektórych zawodów. Niejednokrotnie realizację obowiązku składania tych oświadczeń majątkowych zagwarantowano za pomocą sankcji karnych. W ramach niniejszego opracowania podjęto się analizy płaszczyzny bezprawności tych przestępstw oraz chronionego przez nie dobra prawnego. W tym celu zaprezentowano charakterystykę obowiązku składania oświadczeń majątkowych, który – w swych zasadniczych założeniach – nie różni się na gruncie poszczególnych ustaw. Pozwala to zatem na posługiwanie się w tym kontekście pojęciem instytucji oświadczenia majątkowego. Przedstawiono także przyjmowane przez ustawodawcę rozwiązania dotyczące sposobu uregulowania tego obowiązku, a także różne sposoby sankcjonowania jego naruszeń, w tym za pomocą odpowiedzialności karnej. W przypadku tego ostatniego reżimu odpowiedzialności podkreślić wypada, iż ustawodawca posługuje się kilkoma, analogicznie zbudowanymi, czynami zabronionymi. W opracowaniu odwołano się także do projektowanych rozwiązań dotyczących oświadczeń majątkowych. Article is aimed at issues concerning the provisions that oblige persons performing vari-ous public functions to declare their assets. Such provisions are currently contained in a number of laws and cover a large category of public officials, members of the various ser-vices and professions. Often the execution of such obligation is guaranteed by criminal sanctions. Therefore article analyzes the problem of the illegality and the issue of legal interest protected by such criminal provisions. For this purpose the characteristics of the obliga-tion to declare assets is presented, which – in its basic assumptions – do not differs be-tween various acts and regulations. Therefore it allows to use a term: institution of decla-ration of assets. Article also presents different solutions adopted by the legislature on how to regulate the above mentioned obligation and the different ways of sanctioning its violations, including the means of criminal liability. In this case, the criminal liability is imposed by several similarly constructed offenses. The article also refers to the proposed solutions concerning the declaration of assets.

  • Issue Year: 19/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 101-126
  • Page Count: 26
  • Language: Polish