SERBIAN HAJDUK ETHICS IN SOUTH-SLAVIC CONTEXT: WAYS AND GOALS OF THE RESEARCH Cover Image

СРПСКA ХAЈДУЧКA EПИКA У ЈУЖНОСЛОВБНСКОМ KOHTEKCTY: ПРAВЦИ И ЦИЉЕВИ ИСТРAЖИВЛЊA
SERBIAN HAJDUK ETHICS IN SOUTH-SLAVIC CONTEXT: WAYS AND GOALS OF THE RESEARCH

Author(s): Boško Suvajdžić
Subject(s): Cultural history, Serbian Literature, Theory of Literature
Published by: Матица српска
Keywords: Hajduks; Starina Novak; South-Slavic context;

Summary/Abstract: Кандидат полази од претпоставке да појмовна област означена термином српска хајдучка впика, у најширем смислу речи, постоји и да је маркирана препознатљивим националним, историјским, хронолошким и географским одредница- ма. Ова се епика може и мора посматрати у ширем јужнословенском, па и балканском контексту, будући да је хајдуштво историјски феномен распрострањен у целом региону. Ситуира- ње теме у јужнословенски и балкански контекст нужно је поред реконструисања дијахроније епског певања захтевало и кори- шћење компаративне методе те увођење синхронијске перспективе у хоризонт истраживања.

  • Issue Year: 53/2005
  • Issue No: 1-3
  • Page Range: 569-583
  • Page Count: 15
  • Language: Serbian