REVIEWS Cover Image

ОЦЕНЕ И ПРИКAЗИ
REVIEWS

Author(s): Jasmina Grkovic-Major, Stanislava Vujnović, Marija Šarović, Zorica Bečanović-Nikolić , Aleksandra Vraneš, Svetlana Šeatović Dimitrijević, Gorana S. Raičević
Subject(s): Book-Review
Published by: Матица српска

Summary/Abstract: Review of: Јасмина Грковић-Шејџор - саставио Виктор Савић, ур. Огледне свеске Гордана Јовановићј, Београд: Институт за српски језик СЛНУ, 2007, стр. 136 Сшанислава Вујновић - Игор Перишић, Тола прича. ЛуШопоеШика и исШорија у „Тробници за Бориса Давидовича” Данила Киша, „Новом Јерусалиму” Борислава Пекића и „Фами о бициклисШима” СвеШислава Басаре, Плато, Институт за књижевност и уметност, Београд 2007 Mapuja Шаровић - Кринка Видаковић Петров: Срби у Америци и њихова периодика Зорица Бечановић-Николић - Владислава Гордић Петковић, Ha женском конШиненШу, Дневник, Нови Сад 2007 Ллександра Вранеш - Вукићевић, Дејан (2007): Дело (1955—1992): библиоГрафија. Београд, Институт за књижевност и уметност, Народна библиотека Србије; Нови Сад, Матица српска, 861 стр СвеШлана ШеаШовић-ДимиШријевић - Новица Петковић, Словенске пчеле у Грачаници, огледи и чланци о српској књижевности и култури, изабрао и приредио Драган Хамовић, Завод за уџбенике, Београд 2007 Горана Раичввић - Милан Ракић и модерно песнишШво, Зборник радова, ур. Новица Петковић, Институт за књижевност и уметност, Учитељски faкултeт, Београд 2007

  • Issue Year: 56/2008
  • Issue No: 2
  • Page Range: 463-483
  • Page Count: 21
  • Language: Serbian