Migration processes in the Baltic States – the dynamic of change Cover Image

Migration processes in the Baltic States – the dynamic of change
Migration processes in the Baltic States – the dynamic of change

Author(s): Agata Włodarska-Frykowska
Subject(s): Civil Society
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: procesy migracyjne; emigracja z krajów bałtyckich; imigracja do krajów bałtyckich; społeczeństwa w państwach bałtyckich; миграционные процессы; эмиграция из балтийских стран; иммиграция

Summary/Abstract: Artykuł stanowi analizę procesów migracyjnych zachodzących współcześnie w państwach bałtyckich. Estonia, Litwa i Łotwa to kraje, które muszą zmagać się z dużymi problemami demograficznymi, ponadto wysoki poziom emigracji pogłębia niekorzystne trendy. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 r. możliwości znalezienia lepiej płatnej pracy oraz kontynuacji wykształcenia na uczelniach europejskich zdecydowanie się rozszerzyły. Szczególnie młodzi Bałtowie korzystają z nowych szans i możliwości, co pogłębia proces starzenia się społeczności. Proces imigracji nie jest zbyt intensywny, dotyczy to głównie ludności pochodzenia rosyjskiego, ukraińskiego czy białoruskiego, która decyduje się tutaj na osiedlenie. Zdecydowanie częściej państwa bałtyckie traktowane są jako kraje tranzytowe do krajów Europy Zachodniej. // Статья представляет собой анализ миграционных процессов, происходящих в настоящее время в балтийских странах. Эстония, Литва и Латвия – страны, которым необходимо справляться с большими демографическими проблемами, а углубляет эти негативные тенденции высокий уровень эмиграции. После вступления в Евросоюз в 2004 году, значительно расширились возможности лучше оплачиваемой работы и продолжения образования в европейских университетах. Пользуются этими возможностями в основном молодые балтийцы, что углубляет процесс старения населения. Процесс иммиграции не интенсивен и касается в основном лиц русского, украинского и белорусского происхождения, которые решаются на постоянное жительство на территории этих стран. Определенно, балтийские страны рассматриваются в основном как транзитные направления в Западную Европу.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 6
  • Page Range: 143-158
  • Page Count: 16
  • Language: English