Social networks as a factor of political mobilization in Ukraine Cover Image

Social networks as a factor of political mobilization in Ukraine
Social networks as a factor of political mobilization in Ukraine

Author(s): Pavlo Katerynchuk
Subject(s): Civil Society
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: media społecznościowe; propaganda; Ukraina; mobilizacja poli¬tyczna; Rewolucja Godności; социальные сети; пропаганда; Украина; политическая мобилизация; Революция Достоинства

Summary/Abstract: Artykuł podejmuje problem wpływu sieci społecznościowych na przebieg tzw. Rewolucji Godności (Revolution of Dignity) mającej miejsce na Ukrainie w latach 2013–2014. Autor zaznacza w nim, że rozwój instrumentów komunikacji społecznej w wirtualnej sieci wpłynął znacząco na aktywność obywatelską społeczeństwa, m.in. dzięki nieograniczonemu dostępowi do alternatywnych źródeł informacji. Korzyści płynące z wykorzystania Internetu pociągnęły za sobą również szereg niebezpieczeństw, związanych z masowym procesem komunikacji. W szczególności autor podkreśla znaczenie dezinformacji oraz działań propagandowych prowadzonych przez rosyjskie media, których aktywność odegrała istotną rolę w opisywanych wydarzeniach. // В статье поднимаются проблемы влияния социальных сетей на ход так называемой Революции Достоинства (Revolution of Dignity), имевшей место в Украине в 2013–2014 гг. Автор отмечает, что развитие инструментов социальной коммуникации в виртуальной сети значительно повлиял на гражданскую активность населения, среди прочего, благодаря неограниченному доступу к альтернативным источникам информации. Преимущества, вытекающие из использования интернета, принесли за собой также ряд опасностей, связанных с массовым процессом коммуникации. В особенности, автор подчеркивает значение дезинформации, а также пропагандистской деятельности, проводимой российскими СМИ, активность которых, сыграла важную роль в описываемых событиях.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 6
  • Page Range: 107-115
  • Page Count: 9
  • Language: English