Diversity in unity? Some remarks on Europe in the light of Shmuel N. Eisenstadt’s theory of multiple modernities Cover Image

Diversity in unity? Some remarks on Europe in the light of Shmuel N. Eisenstadt’s theory of multiple modernities
Diversity in unity? Some remarks on Europe in the light of Shmuel N. Eisenstadt’s theory of multiple modernities

Author(s): Anna Fligel
Subject(s): Civil Society
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: demokracja; Europa; Eisenstadt; Unia Europejska; демократия; Европа; Эйнштадт; Европейский союз

Summary/Abstract: Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji na temat Europy z wykorzystaniem takich pojęć jak różnorodność i wielość. Odwołuje się do teorii Shmuela N. Eisenstadta wielości nowoczesności. Celem artykułu jest teoretyczne i historyczne uzasadnienie stosowania tych pojęć w odniesieniu do definiowania Europy. Ma on zarazem charakter wielowątkowy, jego szeroki zakres problemowy jest uzasadniony m.in. względami filozoficznymi i politologicznymi: zbiorowej tożsamości Europy, jej systemu politycznego i potencjalnych kierunków jej modernizacji. Autorka przyjmuje, iż Europa jako Unia Europejska jest wciąż konstrukcją w procesie i tylko w ograniczonym stopniu może być uznana za coś kompletnego. Tym bardziej, że w ciągu ostatnich kilku lat wydarzenia o zasięgu globalnym, jak upadek żelaznej kurtyny w roku 1989, atak na Centrum Handlu Światowego w roku 2001 czy kryzys finansowy z roku 2008, pośrednio wpływają na jej kondycję. Niektóre kryzysy jak chociażby kryzys migracyjny mają na nią wpływ bezpośredni. // Статья вносит свой вклад в дискуссию на тему Европы с использованием таких понятий, как разнообразие и множественность, отсылая к теории множественности современности Шмуеля Н. Эйнштадта. Целью статьи является теоритическое и историческое обоснование использования этих понятий по отношению к дефинированию Европы. Статья обладает многогранным характером, а ее широкий проблемный спектр обусловлен, в том числе, с философской и политологической точки зрения, коллективным самоопределением Европы, ее политической системой и потенциальными направлениями ее модернизации. Автор принимает, то Европа как Европейский союз, все еще, является явлением в процессе и только в ограниченной степени может быть признана чем-то завершенным. Тем более, что в течение нескольких последних лет события глобального масштаба, такие как падение железного занавеса в 1989 году, террористическая атака на Международный торговый центр в 2001 году или мировой финансовый кризис в 2008 году, косвенно влияют на ее состояние. Некоторые кризисные ситуации, как хотя бы миграционный кризис, имеют на нее непосредственное влияние.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 6
  • Page Range: 81-96
  • Page Count: 16
  • Language: English