Reviews Cover Image

Reviews
Reviews

Author(s): Ivona Kollárová, Stanislav Sikora, Viliam Čičaj, Pavol Petruf, Martina Fiamová, Miroslav Tibor Morovics
Subject(s): History, Book-Review
Published by: Historický ústav SAV

Summary/Abstract: Review of: Dangl , Vojtech – Bystrický , Valerián et al. Chronológia dejín Slovenska a Slovákov . Od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch. Dátumy v dejinách. (Chronology of the history of Slovakia and the Slovaks . From earliest times to the present. History in dates. Dates in history.). 2 volumes. Bratislava : Veda, 2014. ISBN 9788022413701; 9788022413732. KOWALSKÁ, Eva. Na ďalekých cestách , v cudzích krajinách . Sociálny, kultúrny a politický rozmer konfesionálneho exilu z Uhorska v 17. storočí (On Distant Roads, in Foreign Lands. The Social, Cultural and Political Dimensions of Confessional Exile from Hungary in the 17th Century). Bratislava : VEDA, publisher of the Slovak Academy of Sciences, 2014, 253 pages. ISBN 9788022413671. BYSTRICKÝ, Valerián. Zahraničnopolitické súvislosti vzniku slovenského št átu 14. marca 1939 (THE INTERNATIONAL POLITICAL CONTEXT OF THE ORIGIN OF THE SLOVAK STATE ON 14 MARCH 1939). Bratislava : VEDA, publisher of the Slovak Academy of Sciences, 2014, 462 pages. ISBN 9788022413640. Slovensko -nemecké vz ťah y 1938 – 1941 v dokumentoch I. Od Mníchova k vojne proti ZSSR (Slovak – German Relations 1938 – 1941 in Documents I. From Munich to the War against the USSR). Eds. Eduard Nižňanský, Jana Tulkisová, Igor Baka, Miloslav Čaplovič, Miroslav Fabricius, Ľudovít Hallon, Dušan Segeš, David Schriffl, Michal Schvarc. Prešov : Spoločnosť PRO HISTORIA in the publisher UN IVERSUM-EU , s.r.o. 2009, 1171 p. ISBN 9788089046614. Slovensko -nemecké vz ťah y 1941 – 1945 v dokumentoch II. Od vojny proti ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945 (Slovak – German Relations 1941 – 1945 in Documents II. From the War against the USSR to the Dissolution of the Slovak Republic in 1945). Eds. Eduard Nižňanský, Jana Tulkisová, Igor Baka, Miloslav Čaplovič, Miroslav Fabricius, Ľudovít Hallon, David Schriffl, Michal Schvarc. Prešov : Spoločnosť PRO HISTORIA in the publisher UN IVERSUM-EU , s.r.o. 2011, 1093 p. ISBN 9788089046683. KOVÁČ, Dušan et al. Dejin y Slovenskej akadémie vied . (A Histor y of the Slovak Academ y of Sciences ). Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2014, 688 pages + 51 pages of illustrations. ISBN 9788022413169.

  • Issue Year: 63/2015
  • Issue No: 5
  • Page Range: 939-956
  • Page Count: 18
  • Language: English