Selected issues of educating the young generation in the proclamations of the Polish Episcopal Conference in the years 1989-2013 Cover Image

Wybrane kwestie wychowania młodego pokolenia w enuncjacjach Konferencji Episkopatu Polski w latach 1989-2013
Selected issues of educating the young generation in the proclamations of the Polish Episcopal Conference in the years 1989-2013

Author(s): Marek Delong
Subject(s): Pastoral Theology
Published by: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Keywords: Konferencja Episkopatu Polski; wychowanie młodego pokolenia.

Summary/Abstract: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie stanowiska Konferencji Episkopatu Polski wobec wybranych kwestii wychowania młodego pokolenia w latach 1989-2013. Z inicjatywy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich od 2011 roku corocznie obchodzony jest we wrześniu Tydzień Wycho-wania. Z tej okazji biskupi wystosowują do wiernych list pasterski. Konferencja Episkopa-tu Polski zachęcała do refleksji nad tym, jak dotrzeć do młodych ludzi, aby wzrastali na podstawie określonego systemu wartości. Przypominała, że proces wychowania ma miej-sce w rodzinie. Podkreślała konieczność wychowania do wartości, szczególnie w dzisiej-szych czasach, które cechują się ich zanikiem i upadkiem autorytetów. Ostrzegała, że brak wychowania do podstawowych wartości może prowadzić do utraty sensu życia i relatywi-zmu moralnego.

  • Issue Year: 24/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 249-260
  • Page Count: 12
  • Language: Polish