God’s Motherhood of Mary as beloved dogma in teaching of John Paul II, expressed during pilgrimages to Poland Cover Image

Boże macierzyństwo Maryi jako umiłowany dogmat w nauczaniu Jana Pawła II wyrażony w pielgrzymkach do Polski
God’s Motherhood of Mary as beloved dogma in teaching of John Paul II, expressed during pilgrimages to Poland

Author(s): Łukasz Bucki
Subject(s): Pastoral Theology
Published by: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Keywords: Maryja; Boże macierzyństwo; Jan Paweł II; dogmat; homilia; pielgrzymka.

Summary/Abstract: Artykuł ukazuje najbardziej charakterystyczne elementy nauczania Jana Pawła II na temat dogmatu Bożego macierzyństwa Maryi. Stanowi syntetyczną analizę opartą na homiliach i przemówieniach wygłoszonych przez Papieża podczas pielgrzymek do Ojczy-zny. Mariologia papieska zawarta w katechezie narodowej stanowi nowe ujęcie mariologii tradycyjnej, opartej na nauczaniu Kościoła, a w szczególności pierwszego dogmatu ma-ryjnego ogłoszonego na Soborze Efeskim w 431 roku. Papież swoje nauczanie, uwzględ-niające różne kierunki mariologii współczesnej, opiera przede wszystkim na osiągnięciach Soboru Watykańskiego II, a więc VIII rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele oraz adhortacji apostolskiej Marialis cultus Pawła VI. Również wydana przez Jana Pawła II encyklika Redemptoris Mater poświęcona Błogosławionej Maryi Dziewicy ma swoje odbicie w papieskiej katechezie narodowej. Z przemówień i homilii Papieża wygłoszonych podczas jego pielgrzymek do Ojczyzny, zawierających bogactwo treści maryjnych i ma-riologicznych, wynika, że Jan Paweł II konsekwentnie wskazywał nam na Maryję jako matkę Boga.

  • Issue Year: 24/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 205-234
  • Page Count: 30
  • Language: Polish