Grotowski-Flaszen. A Registered Conversation on film Cover Image
  • Price 6.50 €

Grotowski–Flaszen – rozmowa o filmie i teatrze
Grotowski-Flaszen. A Registered Conversation on film

Author(s): Małgorzata Dziewulska, Zbigniew Benedyktowicz
Subject(s): Anthropology
Published by: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Grotowski; theatre; film

Summary/Abstract: Grotowski-Flaszen. A Registered Conversation on film by M. Dziewulska

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 02-03
  • Page Range: 325-337
  • Page Count: 13
  • Language: Polish