Early child education in the opinions of caregivers of Poznan crèches – research report Cover Image

Wczesna edukacja dziecka w opiniach opiekunów poznańskich żłobków – raport z badań
Early child education in the opinions of caregivers of Poznan crèches – research report

Author(s): Katarzyna Sadowska
Subject(s): Preschool education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: child; early childhood education; crèche; dziecko; edukacja wczesnodziecięca; żłobek

Summary/Abstract: The aim of the study is to show the perception of early childhood education on the part of caregivers working in crèches in Poznan and taking care of children up to three years of age. Defining the concept of early childhood education, the author emphasizes that education of a child up to the age of three is fundamental and developmental in the sense that it is determined by the developmental potential of a child. It should be non-directive and based on continuous observation and diagnosis of child development. Early education means organizing task-oriented situations in accordance with the nearest development zone and closely accompanying the child in the development. The results of the study conducted by the author and presented in this text reveal a number of difficulties in terms of perception of early childhood education on the part of caregivers of children up to three years old. Nevertheless, they allow to draw a conclusion that the caregivers are aware of the fact that the scope of influencing children under three years of age should also include ways of educational impact. / Celem opracowania jest ukazanie sposobów postrzegania wczesnej edukacji dziecka przez opiekunów dziecka do lat trzech zatrudnionych w poznańskich żłobkach publicznych. Definiując pojęcie wczesnodziecięcej edukacji, autor zaznacza, że edukacja dziecka do trzeciego roku życia jest edukacją fundamentalną i rozwojową w tym sensie, że wytycza ją potencjał rozwojowy dziecka. Powinna mieć charakter niedyrektywny i opierać się na ustawicznej obserwacji i diagnozie rozwoju dziecka. Wczesna edukacja to organizowanie podopiecznemu sytuacji zadaniowych zgodnych ze strefą najbliższego rozwoju i uważne towarzyszenie dziecku w rozwoju. Zaprezentowane w tekście wyniki badań własnych autorki ukazują szereg trudności w zakresie postrzegania przez opiekunów dziecka do lat trzech edukacji wczesnodziecięcej, pozwalają jednak na wysnucie wniosku, że opiekunki są świadome faktu, że w zakres oddziaływań wobec dziecka do trzeciego roku życia powinny także włączyć sposoby oddziaływań edukacyjnych.

  • Issue Year: 5/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 116-134
  • Page Count: 19
  • Language: Polish