RIGHT TO BUILD Cover Image

ПРАВО ГРАЂЕЊА
RIGHT TO BUILD

Author(s): Radenko Jotanović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Keywords: right to build (construction right); immovable property; legal unity of real estate and the right to build; land; building; entry into public register

Summary/Abstract: Право грађења је ново стварно право у законодавству земаља насталих на простору бивше југословенске државе. Ради се о правном институту који даје могућност правног раздвајања земљишта и зграде изграђене на том земљишту. Оснивањем права грађења начело superficies solo cedit, умјесто између земљишта и зграде, примијењује се између права грађења и зграде, тако да је згра- да припадност права грађења, а не земљишта на коме је изграђена како би то био случај да нема права грађења. Право грађења, на неки начин, преузима улогу земљишта. Зграда се може правно одвојити од земљишта и то управо правом грађења, али се не може одвоји- ти зграда од права грађења јер се ради о јединстевној правној непо- кретности. У складу са тим, не може једно лице бити носилац права грађења, а друго власник зграде, већ је то увијек једно те исто лице. Право грађења има двоструку правну природу тако да оно истовре- мено представља и оптерећење земљишта на коме је основано и самосталну непокретност у правном смислу.

  • Issue Year: LIV/2015
  • Issue No: 70
  • Page Range: 637-656
  • Page Count: 20
  • Language: Serbian