Professional Reintegration in Social Cooperatives in the Lodz Region Cover Image

Przebieg reintegracji zawodowej w spółdzielniach socjalnych w województwie łódzkim
Professional Reintegration in Social Cooperatives in the Lodz Region

Author(s): Michał Jerzy Sobczak
Subject(s): Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: professional reintegration; social exclusion; social inclusion; social cooperative; social economy; reintegracja zawodowe; wykluczenie społeczne; inkluzja społeczna; spółdzielnia socjalna

Summary/Abstract: Social cooperatives are one of the tools of active social policies that aim to support peopleat risk of social exclusion and lead them through the inclusion activities aimed at the socio‑professionalreintegration. This allows them to regain their employability in the later stages of their careers, andlets living according to the model accepted by society. Social cooperatives in Poland are developingfor over 10 years, which allows to analyze the effectiveness of these organizations in terms of reachingtheir objectives. This type of analysis is particularly important due to the fact that social cooperativesare generously supported and promoted by national authorities. Therefore, it is worth to findout whether substantial budgetary resources should be allocated for the development of this typeof organization? The paper was based on the results of surveys carried out on a group of 116 foundersand 74 employees of 42 social cooperatives from the Lodz region in the period from December 2013to June 2014. This research was a part of larger research project on the effectiveness of social cooperativesin terms of reintegration of people at risk of social exclusion in Poland. The study was conductedon the example of the Lodz region and an attempt was made to reach all 82 cooperatives registeredin the region at the end of November 2013. Undertaken analyzes enable the verification of social cooperativesas an effective method of reducing social exclusion through professional reintegration.Beneficiaries of social cooperatives need to be evaluated separately in two subgroups, i.e. employeesand founders. They differ in terms of remoteness from the open labor market, due to the varying degreesof problems affecting their social exclusion threat. Employees were people with a low degreeof independence, waiting to propose them ready‑made solutions to their socio‑professional situation.The founders are people with completely different characteristics – self‑reliant and entrepreneurial.The social cooperative gave them the opportunity to overcome temporary problems by settingup companies which are often the fulfillment of their dreams and passions. Working in a cooperativerepresentatives of both sub‑groups develop competence in terms of skills and attitudes. As a result,they became attractive to employment on the open labor market. //Spółdzielnie socjalne są jednym z narzędzi aktywnej polityki społecznej. Mają onena celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i prowadzenie do nich skierowanychdziałań inkluzyjnych poprzez reintegrację społeczno‑zawodową. Dzięki temu osoby te odzyskują zatrudnialnośćw dalszych etapach swoich karier zawodowych i mogą prowadzić życie według modeluakceptowanego przez społeczeństwo. Spółdzielczość socjalna w Polsce rozwija się od ponad 10 lat,co pozwala na analizę skuteczność tych organizacji w zakresie ich celów działania. Tego typu analizysą szczególnie istotne ze względu na fakt, że spółdzielczość socjalna jest hojnie wspierana i promowanaprzez władze krajowe. Warto zatem dowiedzieć się, czy należy przeznaczać znaczne środkibudżetowe na rozwój tego typu organizacji. Referat został oparty na wynikach badań ankietowychprowadzonych na grupie 116 założycieli oraz 74 pracowników najemnych z 42 spółdzielni socjalnychz województwa łódzkiego w okresie od grudnia 2013 do czerwca 2014 roku Badania te były częściąwiększego projektu związanego z oceną skuteczności spółdzielczości socjalnej w zakresie reintegracjizawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Polsce. Prowadzono je w województwiełódzkim i podjęto próbę dotarcia do wszystkich 82 spółdzielni socjalnych zarejestrowanych w regioniena koniec listopada 2013 roku. Przeprowadzone analizy pozwoliły zweryfikować spółdzielnie socjalnejako skuteczną metodę ograniczania wykluczenia społecznego poprzez reintegrację zawodową. Spółdzielcówsocjalnych trzeba oceniać osobno w dwóch podgrupach, tj. pracowników najemnych orazzałożycieli. Różnili się oni stopniem oddalenia od otwartego rynku pracy, co wynikało z różnej skaliproblemów wpływających na ich zagrożenie ekskluzją społeczną. Pracownikami byli ludzie o małymstopniu samodzielności, oczekujący na zaproponowanie im gotowych rozwiązań ich sytuacji społeczno‑zawodowej.Założyciele to ludzie o zupełnie innej charakterystyce – samodzielni i przedsiębiorczy. Spółdzielnia socjalna dała im możliwość przezwyciężenia chwilowych problemów poprzez założenieprzedsiębiorstwa będącego często spełnieniem ich marzeń i pasji. Dzięki pracy w spółdzielni przedstawicieleobu podgrup rozwijali kompetencje w zakresie umiejętności zawodowych i postaw. Dziękitemu stawali się atrakcyjnymi do zatrudnienia przez pracodawców z otwartego rynku pracy.

  • Issue Year: 6/2017
  • Issue No: 332
  • Page Range: 23-37
  • Page Count: 15
  • Language: Polish