THE ISTANBUL CONVENTION AND CRIMINAL LAW PROTECTION OF WOMEN AGAINST VIOLENCE IN THE REPUBLIC OF SERBIA Cover Image

ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЈА И КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
THE ISTANBUL CONVENTION AND CRIMINAL LAW PROTECTION OF WOMEN AGAINST VIOLENCE IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Author(s): Dušica Miladinović-Stefanović
Subject(s): Gender Studies, Criminal Law, Criminology
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Keywords: Istanbul Convention; Serbian Criminal Code; protection of women against violence

Summary/Abstract: Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција) представља веома важан обавезујући међународни документ који је наша земља потписала и ратификовала. Тиме је и преузела обавезу да усагласи и унапреди систем заштите жртава насиља. Иако је Конвенцијом предвиђен читав систем мера за искорењивање насиља и успостављање стварне равноправности између мушкараца и жена, почевши од оних превентивне природе (подизање свести, образовање, обука стручњака, програми превентивне интервенције и програми за рад са учиниоцима кривичних дела насиља и слично), преко мера подршке жртава (сигурне куће, СОС телефони, саветовалишта итд.), предмет истраживања у овом раду ограничен је на питање колико је на том плану учињено у области материјалног кривичног права. У том смислу, анализирано је да ли су и како у наш Кривични законик инкорпориране одредбе Конвенције о психичком насиљу, физичком насиљу, сексуалном насиљу укључујући и силовање, прогањању, принудном браку, гениталном сакаћењу жена, принудном абортусу и принудној стерилизацији, сексуалном узнемиравању.

  • Issue Year: LVI/2017
  • Issue No: 76
  • Page Range: 231-252
  • Page Count: 22
  • Language: Serbian