CONTEMPORARY CRIMINAL LAW AS A REFLECTION OF GLOBALIZATION Cover Image

САВРЕМЕНО КРИВИЧНО ПРАВО КАО ИЗРАЗ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
CONTEMPORARY CRIMINAL LAW AS A REFLECTION OF GLOBALIZATION

Author(s): Dragan Jovašević
Subject(s): Criminal Law, International Law, Globalization
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Keywords: globalization; law; international criminal law; transnational criminal law; European criminal law; international standards; unification

Summary/Abstract: У савременим друштвеним, политичким, економским и безбедносним условима, када нестају бројне разлике између појединих континената, држава и делова света услед нарастајућих утицаја глобализације, и право добија посебну и специфичну димензију. Та појава је најкарактеристичнија управо у области кривичног права. Настало паралелно са настанком државе уопште и уско повезано са државним суверенитетом, кривично право представља право на кажњавање учинилаца кривичних дела која су прописана у националним законима. То право на кажњавање произилази из права власти – ius imperium. Но, данас криминалитет различитих облика и видова, посебно транснационални организовани криминалитет, превазилази границе и могућности једне или више држава и постаје проблем међународног, глобалног карактера. Он тако постаје предмет одређивања међународног и транснационалног кривичног права. С њима су у вези и упоредно кривично право, као и регионално кривично право – у првом реду европско кривично право. У раду се управо анализира утицај процеса глобализације на ове нове појавне облике кривичног права.

  • Issue Year: LVI/2017
  • Issue No: 76
  • Page Range: 209-230
  • Page Count: 22
  • Language: Serbian