On the architecture and design of the libraries – A correlation To the problem of the comparative interdisciplinary knowledge in 21 st c. Cover Image

За архитектурата и дизайна на библиотеките – опит за съотнасяне към въпроса за компаративистичното интердисциплинарно знание на ХХІ в.
On the architecture and design of the libraries – A correlation To the problem of the comparative interdisciplinary knowledge in 21 st c.

Author(s): Alexandra Kumanova, Evgeni Velev
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Национална библиотека »Св. св. Кирил и Методий«
Keywords: libraries; architecture; design; comparativism;

Summary/Abstract: Rev. of book: Колесникова, М. Н. Архитектура и дизайн библиотек : учеб. пособие : направление 51.03.06 „Библиотечно-информационная деятельность“; квалификация бакалавр / М. Н. Колесникова, Е. В. Бахтина ; под ред. В. П. Тимонина ; рец. В. В. Брежнева, Л. В. Карлов. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2016. – 128 с. – In Rus.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 96-100
  • Page Count: 5
  • Language: Bulgarian