Dr Predrag Manojlović the winner of the

Др Предраг Манојловић добитник медаље "Јован Цвијић"
Dr Predrag Manojlović the winner of the "Jovan Cvijić" medal

Author(s): Radenko Lazarević, Velimir Jovanović, Nenad Živković, Vladan Ducić, Slavoljub Dragićević
Subject(s): Bibliography, Geography, Regional studies
Published by: Српско географско друштво

Summary/Abstract: Проф. др Предраг Манојловић рођен је 24.04.1955. године у Неготину. Географски факултет у Београду уписао је 1975. године, а дипломирао 1980. године са просеч- ном оценом 9,76 и радом под насловом "Североисточна Србија - регионално-гео- графски приказ". На истом факултету завршио је постдипломске студије, на смеру Географија краса, са просечном оценом 10. Магистарску тезу под насловом "Крас слива Замне" одбранио је 1985. године, а 1990. године на истом факултету одбранио ГЛАСНИК српског географског друштва 97 (1), 1 - 18 BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY 2017 ПРЕГЛЕДНИ РАД UDC 92:01 https://doi.org/10.2298/GSGD1701001D ПРИМЉЕНО: 15. ЈУЛА, 2017. 2 је и докторску дисертацију из области геоморфологије под насловом "Експеримен- тална истраживања интензитета корозије у красу Источне Србије".

  • Issue Year: 92/2012
  • Issue No: 4
  • Page Range: 1-16
  • Page Count: 16
  • Language: Serbian