Manuscript from 1861 to 1864 a set of sermons Cover Image

Rankraštinis 1861-1864 metu pamokslu rinkinys
Manuscript from 1861 to 1864 a set of sermons

Author(s): Janina Švambarytė-Valužienė
Subject(s): Lithuanian Literature, 19th Century
Published by: Lietuvių Kalbos Institutas

Summary/Abstract: Mokytojo Jurgio Lapienio, gimusio 1910 metu rugsëjo 28 dienà Ðimoniu valsèiuje, Ðilagaliu kaime (dab. Anykšèiu r.), mirusio 1993-iuju gruodžio 30 dienà Pasvalio r., archyve beveik penkiasdešimt metu saugotas rankraštinis pamokslu rinkinys. Žmonos Eugenijos ir dukros Violetos liudijimu, šá rinkiná Lapieniui apie 1941-uosius ádavæs saugoti kunigas, traukdamasis nuo sovietu represiju iš Lietuvos. Tas kunigas, kaip spëja artimieji, galëjo dirbti Anykšèiu ar Rokiškio parapijose, kuriose Lapieniui teko mokytojauti.

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 06
  • Page Range: 319-330
  • Page Count: 12
  • Language: Lithuanian