Language factors are crucial for a society and an individual development Cover Image

Jezyčne faktory sut ključne do razvoja družstva i jedinca
Language factors are crucial for a society and an individual development

Author(s): Emil Heršak, Maks Vinšćak
Subject(s): Social Sciences
Published by: Slovanská unie z. s.
Keywords: interslavic; neoslavonic; language trefoil; lingua franca; globalization; congnitive development; medžuslovjansky; novoslovjansky; jezyčny trojlist; lingua franca; globalizacija; kognitivny razvoj

Summary/Abstract: Vovedenje objasnjuje počatok jezyka i jegovy postupny razvoj do modernogo jezy-ka. Besedujut se faktory, ktore iměli učinok na dnešnu raznolikost jezykov. Tekst takože beseduje koncept lingua franca město anglijskoga jezyka v světu globaliza-cije i učinkom učenja novyh jezykov na kognitivny razvoj. Naglasuje se važnost jezyčnogo trojlista, tj. razvitja znanja trěh jezykov iz trěh najbolših jezyčnyh grup v Evropě. Potrdžuje se korist novoslovjanskogo/medžuslovjanskogo zonalnogo konstruovanogo jezyka kako veznice slovjanskyh narodov v vrěmeni globalizacije. /The text clarifies the beginnings of a language and its gradual development into a modern language. Factors that make the difference today are discussed. Thus the text describes the concept of lingua franca instead of English in the world of globalization and the contribution of learning new languages on cognitive development. It is claimed that there is an European language trefoil, as the knowledge of the biggest language groups in Europe. The significance of neoslavonic/interslavic zonal constructed language as a connection between Slavic nations in the sphere of globalization is emphasized.

  • Issue Year: 2/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 27-43
  • Page Count: 17
  • Language: Croatian