SPATIAL KNOWLEDGE OF NIŠKA BANJA IN THE 19TH CENTURY Cover Image

ПРОСТОРНА УПОЗНАВАЊА НИШКЕ БАЊЕ У 19. ВЕКУ
SPATIAL KNOWLEDGE OF NIŠKA BANJA IN THE 19TH CENTURY

Author(s): Ivan B. Popović
Subject(s): Geography, Regional studies, 19th Century, Tourism
Published by: Географски институт »Јован Цвијић« САНУ

Summary/Abstract: У досада стеченим сазнањима о Нишкој Бањи из домена историјске географије указано је на одређене домашаје у иностраној литератури. Напоредо супоменута истраживања у Србији, раније проређено остварена са различитих географских гледишта. На основу расположивих извора, може се рећи да су овакви резултати у последњој (1997-2006) деценији и изостали. У раду су претежно разматрана геопросторна обележја Нишке Бање током 19. века. То је учињено на темељу, фрагментарно испољених, литературних и других података до којих се могли доћи. Запажено је да је Нишка Бања деловањем турских власти ревитализована у првим деценијама 19. века и као „исцелитељско место” била знана најпре у локалној средини а потом и изван ње. „Бања код Ниша” је, уз остале потешкоће „подјарменог живота”, осетила и одражаје чак и јачих земљотреса у дужем раздобљу (од четрдесетих па до краја шездесетих година) прошлог столећа, у чијем је краћем делу била само унеколико геолошки упозната. Одређене просторне црте ове бањске насеобине су биле познате и нешто пре ослобођења од Турака, будући да су исте биле запажене у иностраном картографском прегледу тадашње Србије. Иако је од тада донекле попримила одлике места „за одмарање”, Нишка Бања је и током последњих деценија 19. века „опстајала” без мериторног суда о лековитом дејству њених термоминералних вода, што није било без одраза на званично ускраћивање терапеутске моћи истих до првих година наредног столећа, тј. 20-ог века.

  • Issue Year: 56/2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 113-129
  • Page Count: 17
  • Language: Serbian