Nested markets – a new mechanism for local development Cover Image

Rynki zakorzenione – koncepcja uruchomienia mechanizmów lokalnego rozwoju
Nested markets – a new mechanism for local development

Author(s): Jakub Jasiński, Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak
Subject(s): Social Sciences
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: nested markets; Common Pool Resources (CPR); endogenous resources; multifunctional rural development; governance; local and regional products; rynki zakorzenione; wspólne zasoby dóbr; zasoby endogenne; wielofunkcyjny rozwój wsi; współrządzenie

Summary/Abstract: Authors present a concept of nested markets, which describes a mechanism of stimulation of local communities based on endogenous resources. This is also a new way of looking at the possibilities for the development of rural areas based on endogenous resources. This concept, as the authors try to prove, results from recent debates about the model of rural development, especially issues like: multi-functionality, neo-endogenous development, and governance. The authors attempt to show where, under which conditions, and with what kind of resources, this concept can become a method for rural development in Poland. W artykule przedstawiono koncepcję rynków zakorzenionych, która jest opisem mechanizmu stymulowania rozwoju lokalnych społeczności, nowym sposobem patrzenia na możliwość rozwoju terenów wiejskich na podstawie występujących tam zasobów endogennych. Koncepcja ta, jak pokazują autorzy, wyrasta z obecnej debaty dotyczącej modelu rozwoju wiejskiego, w szczególności takich kwestii, jak: wielofunkcyjność, rozwój neo-endogenny, współrządzenie. Autorzy starają się pokazać, gdzie, w jakich warunkach i na podstawie jakich zasobów koncepcja ta może przyczynić się do „uruchomienia” rozwoju wiejskiego w wybranych społecznościach w Polsce.

  • Issue Year: 164/2014
  • Issue No: 3
  • Page Range: 105-123
  • Page Count: 19
  • Language: Polish