Law on Higher Education of the Tuzla Canton: An Adequate Legal Basis for the Realization of Academic Freedoms and the Principles of University Autonomy? Cover Image

Zakon o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona: adekvatan pravni osnov za realizaciju akademskih sloboda i principa univerzitetske autonomije?
Law on Higher Education of the Tuzla Canton: An Adequate Legal Basis for the Realization of Academic Freedoms and the Principles of University Autonomy?

Author(s): Dženeta Omerdić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Higher Education , State/Government and Education
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; Law on Higher Education; Tuzla Canton; Academic Freedoms;

Summary/Abstract: Oblast visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona (TK) u posljednju godinu dana pretrpjela je niz bitnih normativnih promjena. Naime, u junu 2016. godine, na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština TK donijela je Zakon o visokom obrazovanju (ZVO TK) . Kao razlozi za donošenje novog Zakona (a ne izmjenu postojećeg) navedene su "nejasnoće", te "pravne nedorečenosti" vezane za primjenu ranije važećeg pravnog propisa. Nadalje, naglašeno je da se ranijim izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju odstupilo od Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, na šta je, između ostalog ukazivalo i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine . S tim u vezi, pozivajući se na član 24 stav 1 tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona , Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 06. juna 2016. godine donijela Zakon o visokom obrazovanju, koji je prve izmjene i dopune "pretrpio" već u septembru iste godine, što je u (ne)akademskim krugovima izazvalo mnogo polemike. Posljednje izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju učinjene su u martu tekuće godine.

  • Issue Year: 8/2017
  • Issue No: 29
  • Page Range: 41-49
  • Page Count: 9
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian