For a law to sanitation in Romania Cover Image
  • Price 4.50 €

Spre un drept la sanitatie în România
For a law to sanitation in Romania

Author(s): Victor Marcusohn
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Universul Juridic
Keywords: Dreptul la mediu si dreptul la apa; reteaua publica; fundamentarea regionalizarii sistemelor de apa; norme de igiena

Summary/Abstract: Termen relativ nou apãrut în cadrul sistemului juridic internaþional, dreptul la sanitaþie reprezintã procesul prin care orice persoanã poate trãi într-un mediu mai sãnãtos, de a avea acces ºi de a folosi instalaþii sanitare pentru tratarea excrementelor ºi a apelor uzate, precum ºi serviciile conexe acestora, în scopul asigurãrii respectãrii intimitãþii ºi demnitãþii umane ca ºi a unui mediu curat ºi sãnãtos pentru toþi. Fiind derivat din dreptul la un mediu sãnãtos, dreptul la sanitaþie implicã mijloace fizice, instituþionale ºi sociale din diferite domenii de activitate, precum evacuarea apelor uzate ºi a celor menajere, evacuarea deºeurilor solide ºi a excrementelor, precum ºi tratarea tuturor acestor elemente1. Metodele de evacuare ºi de tratare diferã în funcþie de mãrimea oraºului, de tipul de zonã (urbanã sau ruralã) ºi de diferitele obiceiuri locale. 2,5 miliarde de oameni nu beneficiazã de o sanitaþie de bazã. De altfel, nu este întâmplãtor cã, dintre toate Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, cel de a reduce cu jumãtate, pânã în anul 2015, procentajul populaþiei lipsitã de acces la o sanitaþie de bazã rãmâne printre cele cu cea mai mare întârziere. Consecinþele lipsei de sanitaþie, asupra sãnãtãþii, educaþiei ºi creºterii economice sunt, fãrã îndoialã, semnificative. În fiecare zi, cel puþin 5.000 de copii, cu vârsta mai micã de 5 ani, mor din cauza diareei, maladie direct legatã de o sanitaþie insuficientã. Lipsa instalaþiilor sanitare adecvate în ºcoli reprezintã un obstacol major în privinþa frecventãrii cursurilor de cãtre copii, în special de cãtre fete2. Din punct de vedere economic, starea proastã de sãnãtate ºi lipsa de educaþie, cauzate de lipsa accesului la o sanitaþie de bazã, cauzeazã, atât pentru indivizi cât ºi pentru guverne, un cost de cel puþin douã ori mai mare, decât cel al rezolvãrii problemei în sine.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 01
  • Page Range: 28-48
  • Page Count: 21
  • Language: Romanian