MEDIATION AND SOCIAL WORK IN SERBIA: SCOPE ОF WORK AND LEGISLATION Cover Image

МЕДИЈАЦИЈА И СОЦИЈАЛНИ РАД У СРБИЈИ: ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕ И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
MEDIATION AND SOCIAL WORK IN SERBIA: SCOPE ОF WORK AND LEGISLATION

Author(s): Vera Despotović
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: алтернативно решавање конфликата; сукоб; посредовање/медијација; медијатор; закони; правилници; суд; дијалог; култура мира

Summary/Abstract: Медијација се у систему социјалне заштите у Србији званично примењује од 2005.год. након доношења Породичног закона ("Службени гласник РС", број 18/2005 и 72/2011) који прописује могућност њене примене у породичним споровима. Од тада су направљене значајне системске промене, које су обухватиле нормативне, организационе и институционалне аспекте. Овај системски помак је омогућио унапређење коришћења медијације, као једног од алтернативних начина решавања конфликата, у различитим областима социјалног рада. У раду су представљене карактеристике најчешћих одговора на конфликте, основне карактеристике и добити од медијације и основне области њене примене у социјалном раду. У другом делу је представљен системски оквир за развој медијације у социјалној заштити. Упркос омогућеним законским предусловима и преношењем добре праксе развијених земаља, пракса медијације није у довољној мери заживела. У појединим областима примене, током последњих пет година, број медијација је све мањи, иако су грађани и даље веома незадовољни традиционалним начинима решавања спорова и ефикасношћу рада судова у Србији. Имајући то у виду, циљ овог рада је да се кроз дефинисање основних принципа медијације и сагледавањем могућности њене примене у социјалном раду, омогући јасније разумевање предности ових приступа како за кориснике, представнике институција система социјалне заштите ал и друштво у целини, што може бити изазов за даљи развој механизама алтернативног решавања сукоба.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 4
  • Page Range: 49-68
  • Page Count: 20
  • Language: Serbian