The democratic heritage of European Nation states and democracy in the integrated European Union Cover Image

Демократическое наследство европейских народных государств и демократия объединенного европейскогосоюза
The democratic heritage of European Nation states and democracy in the integrated European Union

Author(s): Andrzej Szmyt
Subject(s): Government/Political systems, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Keywords: European Nation states; democracy; European Union; integration; democratic heritage;

Summary/Abstract: Autor przedstawia najpierw kształtowanie się treści pojęć demokracji bezpośrednieji przedstawicielskiej oraz pojmowania suwerenności ludu. Demokrację przedstawicielskąokreśla sposób wyłaniania reprezentantów (prawo wyborcze), charakter mandatu przedstawicielskiego i pozycja parlamentu w systemie organów państwa. Główne formy demokracji bezpośredniej dziś to referendum i ludowa inicjatywa ustawodawcza. Szerszepojmowanie demokracji wiąże się z respektowaniem nadto standardów doktryn liberalnych (konstytucjonalizm, podział władzy, państwo prawa, pluralizm polityczny, ochronapraw i wolności jednostki, ochrona mniejszości). Standardy demokracji są także umacniane przez prawo międzynarodowe i prawo europejskie (unijne). Pojmowanie wymogówdemokracji na poziomie Unii Europejskiej ma swą specyfkę i odrębności. Zauważalny jestdefcyt demokracji.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: XXXIII
  • Page Range: 365-372
  • Page Count: 8
  • Language: Russian