Russia and the World: 2017 IMEMO Forecast Cover Image
  • Price 8.00 €

Russia and the World: 2017 IMEMO Forecast
Russia and the World: 2017 IMEMO Forecast

Author(s): A Dynkin, Vladimir Baranovsky, I Kobrinskaya, G Machavariani, S. Afontsev, A Kuznetsov, F Voytolovsky, V. Shvydko, Sergey Utkin, D. Malysheva, V. Mikheev, S. Lukonin, A. Fedorovsky, B. Frumkin, V. Zhuravleva, V. Kuznetsov, K. Voda, N. Toganova, Andrej Devyatkov, O. Shyshkina
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Russia;foreign policy;foreign relations;geopolitics;economic relations;world politics;European Union;United States

Summary/Abstract: Article about Russia's foreign policy and foreign relations in 2017, the role of of the United States and EU in the world politics, and the role of other parts of the world in world politics.

  • Issue Year: 25/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 85-121
  • Page Count: 37
  • Language: English