Misselling - the sale of unnecessary financial instruments and its effects. Legal status in Poland and Great Britain Cover Image

Misselling, czyli sprzedaż niepotrzebnych instrumentów finansowych i jej skutki. Stan prawny w Polsce i Wielkiej Brytanii
Misselling - the sale of unnecessary financial instruments and its effects. Legal status in Poland and Great Britain

Author(s): Joanna Cichorska
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Business Economy / Management, Financial Markets
Published by: Rzecznik Finansowy / Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej
Keywords: misselling; produkty finansowe; skargi; Rzecznik Finansowy; financial products; complaints; the Financial Ombudsman;

Summary/Abstract: Do sądów oraz instytucji nadzoru finansowego i instytucji ochrony konsumentów wielu krajów dociera coraz więcej skarg na nieuczciwe praktyki instytucji finansowych, polegające na sprzedaży produktów niedopasowanych do potrzeb i możliwości klientów, a z reguły zbędnych. Proceder ten określany jest mianem missellingu. Występuje najczęściej przy sprzedaży wiązanej obejmującej takie instrumenty, jak kredyt, karty płatnicze lub lokaty uzupełnione określoną formą ubezpieczenia. Sprzedaż o znamionach missellingu naraża klientów na niepotrzebne ryzyko i generuje dodatkowe koszty obsługi. Zrodziło to potrzebę zaostrzenia regulacji odnoszących się do sprzedaży produktów finansowych. W artykule wyjaśniono pojęcie missellingu i podano jego przykłady w Polsce i Wielkiej Brytanii. Opisano także zmiany przepisów w tym zakresie oraz sposoby ich egzekwowania w obu krajach. In many countries courts, financial supervisory institutions and security institutions receive increasing number of complaints about fraudulent practices of financial institutions, which sell products unsuitable for the needs and capabilities of customers, and are in most cases unnecessary. This procedure is called misselling. It most often occurs in case of a tie-in sale which entails such instruments as credit, payment cards, or deposits supplemented by a specific form of insurance. Products bearing the hallmarks of misselling expose customers to unnecessary risks and bring about additional handling costs. This has caused the need to tighten regulations related to the sale of financial products. The article explains the concept of misselling and provides its examples both in Poland and Great Britain. It also describes amendments to the provisions in this area and the ways in which they are enforced in both countries.

  • Issue Year: 2/2017
  • Issue No: 24
  • Page Range: 18-34
  • Page Count: 17
  • Language: English, Polish