The oldest manuscript of the Qur'an in this region Cover Image
  • Price 3.90 €

Najstariji manuskript Kur'ana na ovim prostorima
The oldest manuscript of the Qur'an in this region

Author(s): Bajro Agović
Subject(s): Museology & Heritage Studies, Islam studies, 13th to 14th Centuries, Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Almanah
Keywords: Qur'an;

Summary/Abstract: Kako se odnosimo prema bogatoj kulturnoj baštini? Poznati orijentalista BiH i šire, Mehmed Mujezinović je, prilikom posjete Bijelom Polju, 1972. godine zapisao: “U pitomom mjestancu Bijelom Polju (Akova) smještenom na lijevoj obali Lima u Crnoj Gori i sada se može naići na vrijedne spomenike koji ukazuju na to da je Bijelo Polje i u prošlosti preedstavljalo jedan od kulturnih centara. Prilikom nedavnog letimičnog uvida u fond islamskih spomenika u Bijelom Polju smo, između ostalog, evidentirali i jedan primjerak rukopisa Kur'ana, koji potiče iz polovine XIII stoljeća. Ovaj manuskript je manjeg formata, ima dimenzije 10x13 cm, pisan je na tankom žućkastom papiru jednostavnom starijom varijantom neshi pisma. Ispred unvana su dvije stranice u potpunosti ukrašene perzijskom ornamentikom na plavoj podlozi, a sljedeće dvije strane sa unvanom i tekstovima po- četnih dviju sura uokvireni su dekoracijama u više boja dok su naslovi sura izvedeni u uglastom kufskom pismu. Daljne stranice sa tekstovima obrubljene sa zlatnom debljom i crnim tankim linijama.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 73-74
  • Page Range: 37-39
  • Page Count: 3
  • Language: Bosnian