English terms common language, national language, literary language, the King's language, standard language, and their Lithuanian counterparts Cover Image

Anglu kalbos terminai common language, national language, literary language, King's language, standard language ir ju lietuviški atitikmenys
English terms common language, national language, literary language, the King's language, standard language, and their Lithuanian counterparts

Author(s): Dalia Cidzikaitë
Subject(s): Foreign languages learning, Theoretical Linguistics, Comparative Linguistics, Baltic Languages, Philology
Published by: Lietuvių Kalbos Institutas
Keywords: English language; Lithuanian langiage; comparative linguistics; terms; King's language;

Summary/Abstract: Bendriniu kalbu istorijai skirtuose darbuose paprastai aptariami tokie anglu kalbos terminai: literary language (literatûrinë kalba), common language (bendra kalba), national language (nacionalinë kalba), King's language (karaliaus/ rûmu kalba)  ir standard language (standartinë kalba). Jais nusakomas tam tikras kalbos variantas, susiformavæs konkreèiu bendrinës kalbos raidos etapu. Terminai ne tik apibrëþia, bet ir parodo kalbos bendruomenës poþiûrá á kalbos variantà, to laiko visuomenës "ideologijà". Tiesa, ne visi èia paminëti terminai dabar áprasti. Plaèiai priimtas vienintelis standard language terminas, o common language ar King's language definicijos pasitaiko tik viename kitame lingvistiniame žodyne ar enciklopedijoje.

  • Issue Year: 2002
  • Issue No: 04
  • Page Range: 273-282
  • Page Count: 10
  • Language: Lithuanian