XVI-XX century Lithuanian hymns investigation and publication overview Cover Image

XVI-XX amžiaus lietuvišku giesmiu tyrimo ir publikavimo apžvalga
XVI-XX century Lithuanian hymns investigation and publication overview

Author(s): Birutë Kabaðinskaitë
Subject(s): Christian Theology and Religion, Modern Age, Lithuanian Literature
Published by: Lietuvių Kalbos Institutas
Keywords: Lithuanian hymns; 16th-21st century;

Summary/Abstract: Iš kitu senuju mûsu tekstu giesmës išsiskiria tam tikra specifika. Ju forma grieþtokai apibrëžta  tai eiliuota, ritminë kalba, pritaikyta giedoti pagal melodijà. Kita vertus, giesmë dažniausiai funkcionuoja ne viena, o kartu su kitomis giesmëmis, ju visuma, suformuota taip pat pagal savitus dësningumus, t. y. giesmynu. Giesmiu turinio specifikà sàlygoja glaudus ryšys su Biblija, jos simboliais, vaizdais. Giesmës iš tiesu nëra visiškai originalûs kûriniai. Daþniausiai tai Biblijos himnu, psalmiu parafrazës, sekimai. Nuo XV amþiaus pradëjusiø rastis giesmiø tautinëmis Europos kalbomis prototipai  lotyniški viduramþiø himnai, psalmës, o lietuvišku  dar ir kaimynu lenku, vokieèiu giesmës. Ir verstos giesmës galëjo turëti dvigubus šaltinius   tiesioginá, pavyzdþiui, lenku ar vokieèiu tekstà, ir pradiná, lotyniðkàjá. Be to, kai kurias pirmàsias verstas katalikø giesmes savaip koregavo, gludino ir þodinë perdavimo tradicija (pirmieji spausdinti lietuviø katalikiðki giesmynai atsirado palyginti vëlai  XVII amþiaus viduryje). Ðie savitumai daro átakà giesmiø tyrimams, ypaè tekstologinei analizei, šaltiniu nustatymui.

  • Issue Year: 2001
  • Issue No: 03
  • Page Range: 325-344
  • Page Count: 20
  • Language: Lithuanian