History of Qur'an - Historicism in the Interpretation of the Qur'an Cover Image

Istorija Kur'ana - istoricizam u tumačenju Kur'ana
History of Qur'an - Historicism in the Interpretation of the Qur'an

Author(s): Seid Halilović
Subject(s): Islam studies, Contemporary Islamic Thought, Sociology of Religion, History of Religion
Published by: Centar za religijske nauke "Kom"
Keywords: history of the Qur'an,historicism;empiricism;tradition;metaphysics;

Summary/Abstract: Istorijski konteksti objavljivanja Kur'ana bili su predmet opsežnih analiza brojnih slavnih predstavnika tradicionalnih naučnih disciplina u islamu. Ti učenjaci, međutim, nikada nisu smatrali da istorijski povodi kur'anske objave iz vremena života verovesnika Muhameda ograničavaju večne poruke svete islamske knjige. Štaviše, svi su prihvatali da Kur'an ima višnju metafizičku realnost koja predstavlja duh i srž kur'anskih poruka, a koja se nalazi s one strane vremena i prostora. U doba dominacije empirizma, na poslerenesansnom Zapadu, pojavljuje se sasvim drugačije naučno usmerenje sa popularnim nazivom 'istorija Kur'ana'. U tom posebnom saznajnom ambijentu, moderni naučnici izučavaju Kur'an kao istorijsku pojavu koja mora biti proverljiva snagom naših osetnih iskustava. Svi pređašnji intelektualni pristupi razumevanju iskonskih značenja Kur'ana tada bivaju proglašeni nenaučnim pristupima, a sveta knjiga islama, lišena prefinjene tajnovitosti svoje metafizičke realnosti, postaje predmet empirističkih naučnih analiza. U ovom radu koristićemo metodu analize sadržaja značajnih dela Režija Blašera, uticajnog predstavnika Neldekeove škole istorije Kur'ana, a svoje analize zasnovaćemo na principima tradicionalne filozofske baštine islama. Pokušaćemo da razotkrijemo skrivene saznajne pozadine istoricizma u tumačenju Kur'ana i da nagovestimo negativne filozofske posledice prirodnog razvoja ovog sasvim inovativnog modela izučavanja Kur'ana, koji ima sve više pristalica i u savremenim muslimanskim društvima.

  • Issue Year: IV/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 99-118
  • Page Count: 19
  • Language: Serbian