BREXIT AND INTERNATIONAL TRADE
OF GREAT BRITAIN: LESSONS FOR POLAND Cover Image

Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii. Wnioski dla Polski
BREXIT AND INTERNATIONAL TRADE OF GREAT BRITAIN: LESSONS FOR POLAND

Author(s): Adam Michalik
Subject(s): Politics / Political Sciences, Economic policy, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Akademia Ignatianum w Krakowie
Keywords: dezintegracja; Brexit; handel zagraniczny Wielkiej Brytanii; handel zagraniczny Polski

Summary/Abstract: CEL NAUKOWY: W artykule podjęto analizę struktury handlu zagranicznego Wielkiej Brytanii i Polski w celu odpowiedzi na pytanie, czy Brexit wywoła negatywne konsekwencje dla brytyjskiego handlu zagranicznego oraz czy Polska może w przyszłości podążyć drogą wyznaczoną przez Brytyjczyków.PROBLEM I METODY BADAWCZE: Zawarte wnioski zostały sformułowane na podstawie przeglądu dorobku nauki, danych ze źródeł wtórnych, w tym w szczególności raportów i analiz publikowanych przez Bank Światowy oraz Ministerstwo Rozwoju RP i Główny Urząd Statystyczny RP.PROCES WYWODU: Wywód oparto na analizie dostępnych danych statystycznych handlu zagranicznego Wielkiej Brytanii i Polski.WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Udział Unii Europejskiej w strukturze geograficznej handlu Wielkiej Brytanii jest znacznie niższy niż w przypadku Polski. Brytyjskie przedsiębiorstwa prowadzą aktywną działalność handlową poza Unią Europejską, głównie w USA i Azji. Polski handel zagraniczny jest natomiast zdominowany przez Unię Europejską, będącą odbiorcą blisko 80% polskiego eksportu towarowego oraz 70% eksportu usług. Choć w strukturze geograficznej polskiego handlu zagranicznego dominują Niemcy, to brytyjski rynek zbytu jest jednym z ważniejszych dla polskich eksporterów, dlatego ewentualne pogorszenie warunków wymiany handlowej może stanowić istotny problem dla wielu polskich przedsiębiorstw.WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie miało negatywny wpływ na jej handel zagraniczny, a w konsekwencji sytuację gospodarczą, lecz z uwagi na duży udział krajów pozaunijnych w strukturze handlu zagranicznego skala tego wpływu będzie ograniczona. Może także ze względu na znaczenie rynku brytyjskiego dla polskich eksporterów przynieść w pewnym zakresie negatywne konsekwencje dla polskiego eksportu, dlatego polscy eksporterzy powinni poszukiwać alternatywnych rynków zbytu zarówno w UE, jak i poza UE. Ścisły stopień powiązania polskiej gospodarki z rynkiem UE poprzez strukturę handlu zagranicznego, a także bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce powodują natomiast, iż podążenie przez Polskę drogą Brytyjczyków przyniosłoby znacznie poważniejsze konsekwencje, a nawet być może całkowite załamanie się polskiej gospodarki.

  • Issue Year: 8/2017
  • Issue No: 22
  • Page Range: 91-107
  • Page Count: 17
  • Language: Polish