Quality assessment of university studies: attitude of academic community  Cover Image

Universitetinių studijų kokybės vertinimas: akademinės bendruomenės požiūris
Quality assessment of university studies: attitude of academic community

Author(s): Rūta Druskytė, Inga Mikutavičienė, Audronė Valiuškevičiūtė
Subject(s): Education
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: study quality; assessment criteria; study quality assessment; study quality indicators.

Summary/Abstract: The article presents the research on study quality state at three Lithuanian universities. The research was performed during the spring semester in 2003. Research participants were 669 students, 227 teachers, 126 administration officers and 359 graduates. The outcomes of the research did not aim at revealing the state of study quality in a comprehensive way and presenting an objective evaluation. The research allowed validating the developed survey method, determining problematic issues of study quality which necessitate further research and much deeper analysis, and laying foundation for further debate about study quality state at universities. Šiame straipsnyje pristatomas trijų Lietuvos universitetų studijų kokybės būklės tyrimas. Tyrimas vyko 2003 m. pavasario semestro metu. Buvo apklausti 669 studentai, 227 dėstytojai, 126 administracijos atstovai ir 359 absolventai. Šio tyrimo rezultatai nepretenduoja į išsamų studijų kokybės būklės atskleidimą bei objektyvų įvertinimą. Tyrimas leido patikrinti parengtą apklausos metodiką, nustatyti probleminius studijų kokybės momentus, reikalaujančius tolesnio tyrimo ir gilesnės analizės, ir padėti pagrindą tolesnei diskusijai apie studijų kokybės būklę universitetuose plėtoti.

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 01
  • Page Range: 38-59
  • Page Count: 22
  • Language: English