Female criminality and crime against women – a criminological-penitentiary
view Cover Image

Przestępczość kobiet i wobec kobiet – spojrzenie kryminologiczno-penitencjarne
Female criminality and crime against women – a criminological-penitentiary view

Author(s): Henryk Machel
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Criminology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: przestępczość kobiet; różnice międzypłciowe; więzienne Domy Matki i Dziecka

Summary/Abstract: Przestępczość kobiet w Polsce, czyli naruszanie przez nie norm prawnych zagrożonych karą, nie jest duża. Liczba skazanych kobiet w więzieniach pozostaje od dłuższego czasu na poziomie 7–10% ogółu populacji skazanych. Z badań wynika, że płeć ma niewielki wpływ na przestępczość. Zauważono jednak, iż takie stany fizjologiczne jak ciąża, karmienie piersią mogą usposabiać do zachowań naruszających prawo. Odnotowano także, iż więcej kobiet niż mężczyzn popełnia przestępstwa wymagające sprytu. Mniejsza liczba przestępstw popełnianych przez kobiety wyjaśniana jest czynnikami wychowania rodzinnego, w którym matki reprezentują większy tradycjonalizm. Kobiety są też ofiarami przestępstw takich jak przemoc w rodzinie, molestowanie seksualne, handel ludźmi, przestępstw związanych z prostytucją. Skazane na karę pozbawienia wolności odbywają karę w odrębnych zakładach karnych, w których mogą rodzić swoje dzieci i pozostawać z nimi w więziennych Domach Matki i Dziecka do ukończenia przez nie 3 lub wyjątkowo 4 lat życia. Skazane kobiety są w więzieniu traktowane ze względów osobowościowych nieco „łagodniej” niż mężczyźni, ale podlegają tym samym rygorom w zależności od rodzaju i typu zakładu karnego w jakim odbywają karę. Są przygotowywane do roli matki, żony lub do samodzielnego życia na wolności.

  • Issue Year: 8/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 13-25
  • Page Count: 13
  • Language: Polish