Cinematographic Transformation of the Gospel. A Mariological Perspective Cover Image

Filmowe transformacje Ewangelii. Perspektywa mariologiczna
Cinematographic Transformation of the Gospel. A Mariological Perspective

Author(s): Bogusław Kochaniewicz
Subject(s): Film / Cinema / Cinematography, Sociology of Art, Sociology of Religion, History of Religion
Published by: Uniwersytet Adama Mickiewicza
Keywords: Jesus; Mary; Gospel; film; director; interpretation;

Summary/Abstract: Artykuł Filmowe transformacje Ewangelii. Perspektywa mariologiczna przedstawia analizędwóch współczesnych obrazów o życiu Jezusa i Jego Matki: pochodzącego z roku 1995 francu-skiego ñlmu Marie de Nazareth w reżyserii Jeana Dellanoya oraz powstałego cztery lata późniejdzieła Kevina Konnora Mary, Mother of Jesus. Przedmiotem analizy jest ñlmowa interpretacjażycia Jezusa i Jego Matki opisanego na kartach Ewangelii. Charakteryzując obydwa obrazy, autormuważył, że scenarzyści położyli akcent na wymiar historyczny, społeczny, polityczny i kulturo-wy epoki. W podobnej perspektywie ukamne zostało dzieło zbawcze Chrystusa oraz pełnia obja-wienia Bożego, która się w Nim zrealizowała.Należy podkreślić, że reżyserzy obydwóch obrazów wykazali troskę o to, aby postać MatkiJezusa została przedstawiona w sposób jak najbardziej wierny, prawdziwy i autentyczny. Dostrze-żone transformacje ewangelicznych opisów miały na celu pogłębienie niektórych aspektów, wydo-bycie nieznanych wątków, aby w sposób atrakcyjny i autentyczny ukazać życie Maryi. Tego typuinterpretacje nie doprowadziły do znaczącej deformacji obrazu Błogosławionej Dziewicy.Dokonana analiza wykazała, że obrazy, mimo iż starają się wiernie oddać realia życia Jezusai Maryi, to jednak akcentują zbytnio wymiar horyzontalny, podczas gdy nadprzyrodzony jestpraktycznie nieobecny. Zbyt słabo podkreślono interwencje Boga w życiu Maryi oraz cuda doko-nane podczas ziemskiej misji Jezusa, koncentrując się jedynie na najistotniejszych: wcieleniu, Bo-żym narodzeniu oraz tajemnicy paschalnej. Autor artykułu zauważa potrzebę stworzenia nowegojęzyka, operującego symbolem, który byłby otwarty na wymiar transcendentny, pozwalając lepiejopisać tajemnicę Tego, który jest Nieogarniony i Święty.

  • Issue Year: 27/2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 107-115
  • Page Count: 9
  • Language: English