Faith as a source of joyful testimony to Christ Cover Image

Wiara źródłem radosnego świadectwa o Chrystusie
Faith as a source of joyful testimony to Christ

Author(s): Henryk Szmulewicz
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion, Biblical studies, Systematic Theology, Pastoral Theology, Other Christian Denominations, Sociology of Religion
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Keywords: ecclesiology; evangelization; the Church; joy; testimony; biblical theology; faith

Summary/Abstract: Wiara i radość są ze sobą ściśle powiązane. Pełnia radości zależy od stopnia wiary. Obserwacja współczesnego świata przynosi jednak niepokojące dane, według których wielu wierzących w Chrystusa zatrzymuje się na radości „chwilowej”, „płytkiej”, „niegodnej”, „grzesznej”. W konsekwencji traci związek z prowadzonym przez Kościół dziełem ewangelizacji. Będąc Bożym darem, wiara domaga się konkretnej odpowiedzi ze strony człowieka. Niniejsze studium jest przypomnieniem argumentacji teologicznej (szczególnie biblijnej i eklezjologicznej), według której głęboka wiara jest nieodzowna do dawania radosnego świadectwa o Chrystusie. Faith and joy are closely linked. The fullness of joy depends on the level of faith. However, today’s world observation brings alarming data, which show that many believers in Christ remain on a joy that is “temporary”, “shallow”, “unworthy” and “sinful”. As a consequence they lose connection with the evangelization promoted by the Church. Faith as God’s gift requires a specific answer from a man. This study is a recollection of a theological argumentation (especially biblical and ecclesiological), according to which deep faith is indispensable to give joyful testimony to Christ.

  • Issue Year: 35/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 83-97
  • Page Count: 15
  • Language: Polish