Urban-sociological aspects of globalization Cover Image

Urbanosociološki aspekti globalizacije
Urban-sociological aspects of globalization

Author(s): Merima Čamo
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu
Keywords: globalizacija; održivi razvoj; tranzicija; megaakulturacija; globalni grad; metropolizacija; deurbanizacija; kultura; urbanitet (gradski način života)

Summary/Abstract: U posljednjem stoljeću drugog milenija prostor (vele)grada omogućio je sučeljavanje, preplitanje, nadopunjavanje, spajanje, ali i sukobljavanje različitih procesa koji na svojevrstan način modificiraju kompleksan urbani univerzum. U tekstu se, sa urbanosociološkog aspekta nastojalo ukazati na neke proturječnosti, posljedice i sinkretičke tendencije megaprocesa (post)globalizacije, koje su, uz dinamiku transakulturacijskih, tranzicijskih i recesijskih tokova kreirali nove i, po svemu, složene trendove i pojave, preobražavajući tako karakter modernog društva i grada. In the last century of the second millenium area of cities enabled confrontation and inter-influence, as well as connection of different processes which in a way modified urban universe. This article tries to explain differences and consequences and tendentions of mega-processes of (post)globalization which created new and complex trends and changed charactrer of modern cities and societies.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 5-6
  • Page Range: 161-167
  • Page Count: 7
  • Language: Bosnian