The Role and the Place of Government in the Modern Economic Crisis: a Reflection of the Current Economic Crisis in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Mjesto i uloga države u savremenim ekonomskim krizama: Refleksija aktualne ekonomske krize na Bosnu i Hercegovinu
The Role and the Place of Government in the Modern Economic Crisis: a Reflection of the Current Economic Crisis in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Ehlimana Spahić, Almira Huseinović
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu
Keywords: država; ekonomija; državni intervencionizam; ekonomska kriza; ekspanzija; recesija; monetarna politika; fiskalna politika

Summary/Abstract: Osim iznošenja općih teorijskih odrednica ekonomske krize, cilj ove studije je analiza globalnih ekonomskih kretanja i ekonomskih kretanja u Bosni i Hercegovina nakon izbijanja ekonomske krize 2008. godine. Vlasti na svim nivoima nisu dale adekvatan odgovor na zadatke što ih je pred njih postavila svjetska ekonomska kriza. Programi usmjereni na ublažavanje posljedica ekonomske krize, usvojeni na državnom i na entitetskom nivou, nisu provedeni u cijelosti. Svi ekonomski pokazatelji ukazuju na činjenicu da su poduzete mjere bile uzaludne i da željeni rezultati nisu postignuti. Bosna i Hercegovina je na dugom putu prema oporavku. Neophodni su razvojni programi na svim nivoima vlasti. Svi nivoi vlasti u zemlji treba da sarađuju u kreiranju i provedbi mjera politike koje su usmjerene na ekonomski oporavak u Bosni i Hercegovini. Besides presenting the general theoretical determinants of economic crisis, the aim of this study is to analyse the global economic trends and economic trends in Bosnia and Herzegovina after the outbreak of the economic crisis of 2008. Authorities at all levels did not give an adequate response to the tasks initiated them by the world economic crisis. Programs aimed at mitigating the consequences of economic crisis, adopted at both state and entity levels were not implemented completely. All economic indicators point to the fact that the measures taken are in vain and that desired results are not achieved. Bosnia and Herzegovina is on the long road to recovery. Essential developmental programs are need at all levels of government. All levels of government in the country should cooperate in creating and implementing policy measures aimed at economic recovery in Bosnia and Herzegovina.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 5-6
  • Page Range: 100-111
  • Page Count: 12
  • Language: Bosnian