The role and importance of mobile media in the creation
of the future teacher Cover Image

Rola i znaczenie mediów mobilnych w kształtowaniu przyszłego nauczyciela
The role and importance of mobile media in the creation of the future teacher

Author(s): Grzegorz Kiedrowicz
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: nauczyciel; urządzenia mobilne; media; teacher; mobile devices;

Summary/Abstract: szczenie System szkolny ulega ciągłym zmianom. Jego reforma najczęściej ma charakter formalny i dotyka struktury tego systemu. Nie zauważa się dysonansu, jaki występuje między stosowaniem współczesnych urządzeń mobilnych związanych z IT przez uczniów i studentów a wykorzystywa- niem ich w procesie nauczania przez nauczycieli wszystkich szczebli. Badania na temat aktualne- go funkcjonowania studentów kształconych na nauczycieli w świecie mobilnych urządzeń pozwo- lą na określenie przyszłych trendów wykorzystywania tych urządzeń w polskich szkołach. The education system is constantly changing. It’s reform is mostly formal and affects the whole structure of the system. The dissonance, between using the modern mobile devices, associ- ated with IT by the students and deployment in the teaching process by the teachers at all levels, is not noticeable. Research on the current functioning of the students, educated teachers, in the mo- bile devices world will help to determine the future trends in those devices use in Polish schools.

  • Issue Year: VII/2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 209-214
  • Page Count: 6
  • Language: English, Polish