Education of primary school students in the area of technical and nature subjects Cover Image

Kształcenie uczniów szkoły podstawowej w zakresie edukacji technicznej i przyrodniczej
Education of primary school students in the area of technical and nature subjects

Author(s): Renata Staśko, Karolina Czerwiec, Marta Ciesielka
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: edukacja techniczna i przyrodnicza; nauczanie i uczenie się; warsztaty edukacyjne; technical and nature education; teaching and learning; educational workshops

Summary/Abstract: We współczesnym świecie zachodzą szybkie zmiany związane z rozwojem technologicz-nym zorientowane na rosnące oczekiwania społeczeństwa. Wymaga to umiejętności krytyczne-go myślenia w sytuacji, gdy ilość docierających do nas informacji wzrasta w niewiarygodnie szybkim tempie. Jedną z dróg edukowania uczniów w zakresie rozumienia problemów nauko-wych i cywilizacyjnych są zajęcia uczące samodzielnego poszukiwania odpowiedzi i krytycz-nego myślenia. Celem badań dotyczących organizacji interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych była diagnoza postaw uczniów wobec doskonalenia umiejętności technicznych oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji prośrodowiskowych w codziennym życiu. Wykazano, że warsztaty pozwalają uczniom na rozwijanie myślenia naukowego podczas podejmowania działań ekologicznych i manualno-technicznych w przestrzeni szkolnej i poza-szkolnej. In the contemporary world there are a lot of fast changes linked to the development of tech-nology and increasing society expectations. It requires critical thinking skills in a situation where the number of information that we reach is growing in an incredibly fast pace. One of the ways to educate students in the field of understanding of the scientific and civilizational issues are classes relying on own searching of response and critical thinking. The research relied on organization of interdisciplinary educational workshops for primary school students. The main aim was to diagnose students' attitudes towards the improvement of technical skills and making responsible proenvironmental decisions in everyday life. It turned out that the workshops allow students to develop scientific thinking during environmental and manual-technical activities in the school and after-school area.

  • Issue Year: VII/2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 143-150
  • Page Count: 8
  • Language: English, Polish