Education for parenthood as a contemporary challenge Cover Image

Edukacja do rodzicielstwa jako wyzwanie współczesności
Education for parenthood as a contemporary challenge

Author(s): Anna Śniegulska
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: rodzina; rodzicielstwo; wyzwania edukacyjne; edukacja do roli rodzica; prze-miany społeczne; family; parenthood; educational challenges; education for the role of a parent; social changes

Summary/Abstract: Podstawowymi obszarami funkcjonowania człowieka dorosłego jest praca zawodowa i rodzi-na, w której pełni on role małżeńskie i rodzicielskie. Rodzicielstwo stanowi nie tylko etap rozwo-jowy czy płaszczyznę samorealizacji, ale również jest dla człowieka źródłem poczucia sensu życia, zadowolenia i radości. Przejawia się ono w pełnieniu roli matki i ojca, zaś najwłaściwszym środowiskiem do tego pozostaje rodzina oparta na wzajemnej miłości, szacunku, odpowiedzialno-ści i dialogu. W dobie współczesnych przemian społeczno-kulturowych zmianie ulegają modele życia rodzinnego i sposoby realizacji rodzicielstwa, co powoduje, że przygotowanie do odpowie-dzialnego rodzicielstwa stanowi dziś ważny kierunek w edukacji młodego pokolenia. The fundamental qualities of a fully functioning adult are a professional job and a family where they are able to fulfil their marital and parental roles. Parenthood is not only a developmen-tal stage - an area of self-fulfilment - but it is also a wellspring for finding purpose in life, satisfac-tion and joy. It is manifested in the fulfilment of the role of ‘mother’ and ‘father’. A family based on mutual love, respect, responsibility and communication remains the most suitable environment for fulfilling these roles. In modern times socio-cultural pressures have changed the paradigm of family life and give rise to new challenges in for parents, which places preparation for responsible parenthood as an essential component in the education of a young generation. This issue will be elaborated upon in the presented article.

  • Issue Year: VII/2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 96-101
  • Page Count: 6
  • Language: English, Polish