Pro-family education in relation to contemporary social changes Cover Image

Edukacja prorodzinna w kontekście współczesnych przemian społecznych
Pro-family education in relation to contemporary social changes

Author(s): Anna Śniegulska
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: rodzina; edukacja prorodzinna; szkoła; przemiany społeczne; family; pro-family education; school; social changes

Summary/Abstract: W sytuacji szybkich zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych przed edukacją rysują się nowe wyzwania. Wydaje się, że szczególnie istotne zadania nawiązują do idei edukacji prorodzinnej, która z punktu widzenia teorii i praktyki pedagogicznej jest ważnym obszarem pracy wychowawczej szkoły. W opracowaniu przedstawiam opinie osób wkraczających w dorosłość na temat realizowanej w szkole edukacji prorodzinnej oraz staram się określić potrzeby i oczekiwania w tym zakresie. Rozważania osadzam na przekonaniu, iż edukacja prorodzinna w nowym wymiarze winna sprostać zadaniu przygotowania młodzieży do dojrzałego związku z drugim człowiekiem i odpowiedzialnego rodzicielstwa, co stwarza szansę na budowanie satysfakcjonującej przestrzeni życia i osiąganie indywidualnego szczęścia. In times of rapid social, civilizational and cultural changes, education is facing new challenges.It seems that particularly important tasks refer to the idea of pro-family education which is,from the point of view of pedagogical theory and practice, a significant domain of pedagogical work. The paper presents the opinions of people entering adulthood on pro-family education realisedat school and makes an attempt to determine the needs and expectations in that regard. The reflections are based on the conviction that pro-family education in a new dimension should meetthe task of preparing youth for a mature relationship with another person and for responsible parenthood which creates a chance to build a satisfying life space and achieve individual happiness.

  • Issue Year: VII/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 300-305
  • Page Count: 6
  • Language: English, Polish