The experience of teachers related with the role of class teacher schools in the Podkarpacie Cover Image

Doświadczenia nauczycieli związane z rolą wychowawcy klasy w szkołach na terenie Podkarpacia
The experience of teachers related with the role of class teacher schools in the Podkarpacie

Author(s): Maria Kocór
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: szkoła; klasa; uczeń; wychowawca klasy; doświadczenia; autorytet; kompetencje; school; class; student; class teacher; experience; authority; competence

Summary/Abstract: W artykule podjęto temat istotny z punktu widzenia pedagogiki szkoły i pedeutologii odno-szący do wychowania w klasie. Autorka krótko przedstawia teoretyczne aspekty pracy wycho-wawcy klasy i argumentuje, jak ważne jest przygotowanie do niej kandydatów na nauczycieli. Praca z klasą wymaga bowiem odpowiedniego kierowania jej zasobami, uruchamiania wsparcia i pomocy, rozwijania dialogu i współpracy z różnymi podmiotami szkoły i środowiska, budowania autorytetu wśród uczniów. Powstaje zatem pytanie: Czy do tych trudnych ról i zadań nauczyciel jest przygotowany? Badania własne dowodzą, że doświadczenia nauczycieli związane z rolą wycho-wawcy klasy są nie zawsze pozytywne, choć często nauczyciele je afirmują. Wymagają bowiem wysokich kompetencji interpretacyjnych, prakseologicznych, komunikacyjnych i społecznych, etyczno-moralnych i krytyczno-twórczych, aby nauczyciel działał odpowiedzialnie i skutecznie. Istotne są też kompetencje do radzenia sobie ze stresem, jakiego nauczyciel doświadcza. Istnieje więc potrzeba ich kształtowania.; In the article, undertaken subject is important from the point of school's pedagogics' and pedeutology's view referring to the education at school. The author briefly presents theoretical aspects of form tutor's work and argues the importance of candidate's for teachers is. For work with class requires appropriate management of it's resources, providing support and help, develop-ing dialogue and cooperation with different subjects of school and environment as well as building the authority amongst students. Therefore a question arises: Is teacher prepared for these difficult roles and tasks? Own research proves that teacher's experiences related to the role of form tutor are not always positive, though many teachers affirm them. They require high interpretative, praxeo-logical, communication and social, ethical-moral and critical-creative competences, in order for the teacher to act responsibly and effectively. Competences to coping with stress, that teacher experiences is also crucial, so the need of their forming exists.

  • Issue Year: VII/2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 37-44
  • Page Count: 7
  • Language: English, Polish