STRATEGY AND ACTION PLAN FOR HEALTH AND ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA 2020 Cover Image

СТРАТЕГИЈА И АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ЗДРАВЈЕ И ЖИВОТНА СРЕДИНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 2020 ГОДИНА
STRATEGY AND ACTION PLAN FOR HEALTH AND ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA 2020

Author(s): Dragan Gjorgjev
Subject(s): Governance, Environmental and Energy policy, Welfare systems, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Центар за регионални истражувања и соработка Студиорум

Summary/Abstract: На Република Македонија и недостасува единствена политика истратегиски ориентиран документ со којшто ќе се воведе интеграленпристап во поставувањето на проблемот, во детекцијата на ризиците иво унапредувањето на сложените односи меѓу состојбите во животнатасредина и здравјето на населението.Досегашниот систем на делумно решавање на проблемите воодредени медиуми на животната средина и нивната релација создравјето на населението, донесе умерен напредок во унапредувањетона заштитата на животната средина, во потребата за валидната детекцијана здравствените ризици заснована врз докази, како и во потребатаод примена на ефикасни интерсекторски акции за управување соризиците на централно и локално ниво.Поаѓајќи од постојните национални, но и меѓународни стратегискидокументи и акции за здраво живеење и благосостојба, со рационаленоднос кон животната средина и природните ресурси, Стратегијатаи Акцискиот План го одредуваат моделот на движечки сили какоклучен модел за детекција и управување со ризиците во животнатасредина во Република Македонија, и преку него ги одредуваат прио­ритетните подрачја за акција во сите еко-медиуми во државата,притоа нагласувајќи ја неопходната примена на интерсекторскиотпристап и фокусот кон населбите, климатските промени и ранливитегрупи население, како и на широкиот партиципативен процес во подготовкатаи донесувањето на документот.

  • Issue Year: 2/2015
  • Issue No: 20
  • Page Range: 141-152
  • Page Count: 12
  • Language: Macedonian