THE RIGHT TO HEALTH IS A FUNDAMENTAL PART OF OUR HUMAN RIGHTS Cover Image

ПРАВОТО НА ЗДРАВЈЕ Е ФУНДАМЕНТАЛЕН ДЕЛ ОД ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА
THE RIGHT TO HEALTH IS A FUNDAMENTAL PART OF OUR HUMAN RIGHTS

Author(s): Ixhet Memeti
Subject(s): Governance, Welfare systems, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Центар за регионални истражувања и соработка Студиорум

Summary/Abstract: Правото на здравје е прашање на човековите права. Гледајќи гоздравјето низ објективот на човековите права, се создаде можностлуѓето да бараат и добијат здравствена заштита и лекување, како иобврска државата истото да го овозможи. Ова право е регулирано сомеѓународни договори, спогодби, како и со националното законо­давство. Остварувањето на ова право треба да биде едноставно, леснои финансиски достапно. Но, во пракса тоа не е секогаш така.Дискриминација, неовозможување на пристап до здравствена за­штита, бавна реакција на Министерството за здравство и на Фондот заздравствено осигурување во врска со прашања, поплаки и жалби, поте­шкотии во остварувањето на правата на задолжителното здравственоосигурување, се дел од проблемите со кои се соочуваат заедниците,особено ромската заедница и други прашања кои се појавуваат восекојдневната практика

  • Issue Year: 2/2015
  • Issue No: 20
  • Page Range: 13-21
  • Page Count: 9
  • Language: Macedonian