Human Rights in Macedonia from the Aspect of International Conventions Cover Image

Човековите права во Македонија од гледиште на меѓународните конвенции
Human Rights in Macedonia from the Aspect of International Conventions

Author(s): Svetomir Škarić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Balkan Human Rights Network

Summary/Abstract: Со усвојувањето на Универзалната декларација за правата на човекот на 10 декември 1948 година од страна на Генералното собрание на Организацијата на Обединетите нации, човековите права дефинитивно станаа меѓународна категорија, односно тие престанаа да бидат во исклучителна надлежност на внатрешното право на националните држави (domaine reservé).

  • Issue Year: 2001
  • Issue No: 01
  • Page Range: 89-111
  • Page Count: 23
  • Language: Macedonian