REASONS FOR GREEN CONSUMPTION FROM THE PERSPECTIVE OF CONSUMER BEHAVIOR Cover Image

PRZESŁANKI EKOLOGIZACJI KONSUMPCJI Z PERSPEKTYWY ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH
REASONS FOR GREEN CONSUMPTION FROM THE PERSPECTIVE OF CONSUMER BEHAVIOR

Author(s): Anna Matel
Subject(s): Economy, Energy and Environmental Studies, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Keywords: green consumption; consumer behavior; ecoconsumption

Summary/Abstract: Konsumenci najczęściej uznają środowisko naturalne za cenne i wymagające ochrony. Poglądy te często nie znajdują odzwierciedlenia w ich wyborach rynkowych. Ekokonsumpcja jest istotnym i rozwijającym się, nadal jednak ubocznym, trendem zachowań konsumenckich. Badania prowadzone między innymi przez A. Dąbrowską i in. (Dąbrowska et al., 2015) wykazują, że polscy konsumenci cechują się niską świadomością ekologiczną oraz niskim poziomem kompetencji konsumenckich. Z drugiej strony przesłankami ekokonsumpcji mogą być takie uwarunkowania zachowań nabywców, jak wpływ grupy odniesienia, chęć osiągnięcia prestiżu, moda, polityka państwa, jak również obiektywne zjawiska ekonomiczne. Celem artykułu jest wskazanie zarówno ekologicznych, jak i pozaekologicznych przesłanek ekologizacji konsumpcji. Rezultatem rozważań jest podkreślenie roli społecznych uwarunkowań zachowań nabywców w procesie kształtowania ekokonsumpcji. Realizacja problemu oparta została o analizę literatury przedmiotu i analizę danych wtórnych.

  • Issue Year: 16/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 55-61
  • Page Count: 7
  • Language: Polish